Delta Digitals

Delta je skup softverskih alata namenjenih profesionalnoj izradi digitalnih planova i karata primenom fotogrametrije. Ovaj paket je izradila firma GeoSystems koja se bavi proizvodnjom fotogrametrijskih sistema, skenera i kamera, kao i softverskih alata za potrebe izrade digitalnih mapa.

Na slici se prikazuje rad na fotogrametrijskim stanicama u Geo Info Strategies, korišćenjem ovog sistema.

DigitalsOrthophotoProduction

Delta podržava sledeće funkcije:

 • Izradu digitalnih planova i karata
 • Georeferenciranje skeniranih planova,
 • Obradu aerofotogrametrijskih i satelitskih snimaka i izradu ortofoto planova i karata,
 • Automatizovanu izradu digitalnog modela terena na osnovi korelacije detalja na fotogrametrijskim snimcima,
 • Stereo restituciju i 3D vektorizaciju,
 • Import – eksport podataka u velikom broju formata

Digitals3DVectorization

Pregledajte ili odštampajte brosuru o ovom softverskom paketu.

DigitalsRasterVector

Osnovne karakteristike ovog softverskog modula su:

 • Import – eksport podataka terenskog geodetskog snimanja, GIS i CAD podataka u mnogim formatima,
 • Mogucnost integracije sa GPS prijemnicima,
 • Georeferenciranje skeniranih planova i karata,
  Rad sa rasterskim i vektorskim podacima i atributima,
 • Automatsko punjenje atributa parametarskim funkcijama,
 • Digitalizacija katastarskih, topografskih i planova vodova,
 • Formiranje povrsina parcela i njihovih delova i uporedjenje sa podacima katastarskog operata,
 • Kompletna podrška rada sa najnovijim digitalnim topografskim kljucem,
 • 3D digitalizacija, izrada DTM-a i izohipsi,
 • Obilje funkcija za projektovanje, komasaciju, parcelaciju,
 • Razna geodetska racunanja, COGO, zapremine, profili,
 • Napredne tehnike kontrole topologije plana,
 • Stampa planova na ploteru,
 • Kompletan rad u softveru na lokalnom jeziku