Ortofoto

GeoInfoORTO je kolekcija mozaika dobijenih ortorektifikacijom vertikalnih aviosnimaka.  Veličina piksela prikupljenih aviosnimaka iznosi  od 5cm do  20cm.
Ortofoto planovi su proizvedeni iz vertikalnih snimaka koji su geometrijski korigovani kako bi predstavili istinitu poziciju na nivou terena. Ortofoto listovi se obično izrađuju u veličini od 1km² . Ortofoto planovi se mogu isporučiti offline u obliku georeferenciranih tajlova ili se mogu koristiti online.

BP_Ortho1

Tradicionalni avionski snimci se koriste u brojnim oblastima. Ovakav proizvod predstavlja ekonomično rešenje za smanjenje obima terenskih radova.

Organi državne uprave koriste ortofoto kao deo svojih GIS sistema, Urbanistički zavodi i opštine koriste ovaj proizvod za planiranje i prezentaciju svojih projekata.

GeoInfoORTO se može isporučiti u ECW, JPG ili TIFF formatu, odgovarajućem za bilo koja standardna CAD ili GIS rešenja.

Pri naručivanju, potrebno je da definišete:

  • granice površine za koju je potrebno izraditi ortofoto,
  • kartografsku projekciju i geodetski datum budućih ortofoto planova i karata,
  • zahteve pozicione i visinske tacnosti, kao i ekvidistanciju izohipsa,
  • digitalni topografski ključ koji će se koristiti, kao i dodatni sadržaj koji želite da bude prikazan preko ortofoto karte,
  • digitalni format u kome želite da koristite ortofoto planove i karte.

Posebnu pažnju u svim našim projektima posvećujemo QA – sistemu obezbedjenja kvaliteta. Na osnovi zahtevane pozicione i visinske tačnosti, biće izradjen projekat sa svim detaljima koji se odnose na opremu, metode i uslove merenja. Na taj način će se obezbediti realizacija zahtevane tačnosti u skladu sa zahtevama naših klijenata.