Digitalni Model Terena

Generisanje trodimenzionalnog modela terena se vrši u procesu obrade stereoparova aviosnimaka odgovarajuće rezolucije. Izrada DTM-a započinje prikupljanjem detaljnih tačaka i strukturnih linija, a finalni proizvod može biti u obliku struktura TIN, GRID ili izohipsi, prema zahtevima klijenta.

05

Trodimenzionalni modeli terena i površi visoke tačnosti se generišu na bazi terestričkog geodetskog snimanja.

Za klijente koji sami žele da kreiraju 3D modele terena i površi, prema posebnim internim standarima, isporučuju se obradjeni stereo parovi avio snimaka. Pri tome se mogu naručiti i kompletna rešenja sa softverom i hardverom sa digitalnu fotogrametriju. Više detalja na strani sa softverskim rešenjima.