GIS u poljoprivredi

Savremene metode avio snimanja

Savremene metode bazirane na koriscenju avio snimaka visoke rezolucije se danas sve vise koriste za masovno prikupljanje podataka neophodnih za savremeno upravljanje u poljoprivrednoj proizvodnji. Osnovne prednosti avio snimaka u odnosu na ostale metode prikupljanja podataka su:GISPoljoprivreda1

 • Bolji kvalitet snimaka (veca rezolucija, bez uticaja oblacnosti) uz nizu cenu,
 • Mogucnost snimanja u zahtevanom periodu,
 • Visoka poziciona tacnost,
 • Mogucnost primene za vise razlicitih namena

Uporedenje realnog stanja na terenu sa stanjem u katastru

GISPoljoprivreda2Koriscenjem avio snimaka izraduje se DTM (digitalni model terena) i ortofoto planovi visoke rezolucije od 5cm do 20cm po pikselu na nivou terena. Katastarski planovi koji nisu u digitalnom obliku se digitalizuju.

Tako se dobija mogucnost uporedenja polozaja granica parcela koje se vode u katastru, sa realnim stanjem polozaja parcela na terenu. Na taj nacin se uspostavlja evidencija potrebna za iznajmljivanje drzavnog zemljista i sistem za pracenje subvencija u poljoprivredi.

Mogucnost 3D merenja i integracija sa GIS sistemima

GISPoljoprivreda3Koriscenjem avio snimaka, moze se vrsiti trodimenzionalno merenje:

 • Visine useva u momentu snimanja,
 • Visine i sirine krosnje drveca,
 • Merenje povrsina i duzina elemenata potrebnih za planiranje i praćenje realizacije planiranih radova
 • Merenje koordinate polozaja bilo kog objekta u prostoru
 • Prikupljanje atributa potrebnih za GIS

GISPoljoprivreda4Klasifikacija parcela po kulturama

Primenom savremene tehnologije i korišćenjem avio snimaka, mogu se formirati površine sa informacijama o kulturi koja se uzgaja.

Tako se može doći do podataka o količinama zasada pojedinih kultura i njihovom stanju u momentu snimanja.

Evidencija i praćenje stalnih zasada i šuma

Poseban sloj informacija se odnosi na višegodišnje zasade:

 • vinograde, voćnjake, detelinu, površine pod staklenicima i drugo,
 • Područja pod šumama se posebno snimaju i obraduju, po utvrdjenom planu, radi izrade planskih dokumenata i praćenja stanja sastojina.

GISPoljoprivreda5Praćenje stanja sistema kanala

Primenom lidara i aviosnimanjem, prikupljaju se podaci o stanju postojece kanalske mreze.

Korišćenjem digitalnog modela terena, može se planirati dalja izgradnja i praćenje sistema kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje zemljišta.

Za više informacija, molimo da pogledate našu brošuru.