Legalizacija i porez

Kosi avio snimci obezbedjuju savremenu osnovu za kontrolu naplate poreza na nepokretnostima i ozakonjenje nelegalnih objekata:

 • brz i pristupačan način da se izvrši identifikacija nelegalno podignutih objekata
 • identifikacija nelegalnih objekata se vrši korišćenjem avio snimaka koji se preklapaju preko katastarskih planova
 • kosi avio snimci se koriste za detaljan uvid u izgled objekta i za detekciju promene spratnosti objekta
 • mogućnost objektivne kontrole podataka i promena stanja na terenu
 • značajno smanjenje rada na terenu

Aero snimanje i formiranje 3DModela objekata

Modeli se mogu formirati od različitih izvora informacija

 • fotogrametrijsko snimanje
 • LIDAR
 • kosi snimci
 • kombinacijom navedenih izvora

1

Preuzimanje podataka iz opštine, katastra i poreske evidencije

Podaci koji se preuzimaju:

 • podneti zahtevi za legalizaciju
 • Katastarski planovi
 • Podaci o vlasnicima i adresama

 

2

 

Evidentiranje nelegalnih objekata

3Podaci koji se prikupljaju:

 • Vlasnik
 • Broj parcele
 • Adresa
 • Površina
 • Tip promene na objektu
 • Spratnost – podaci o spratnosti se dobijaju pomoću kosih avio snimaka
 • Računanje bruto razvijene površine

Na osnovu površine i broja etaža računa se bruto građevinska površina pojedinačnih delova objekata, a zatim se vrši objedinjavanje delova koji pripadaju jednom objektu.

Zatim se vrši računanje neto gradjevinske površine.

 

Upoređenje podataka o objektima sa podacima iz poreske i katastarkse evidencije

 • Preuzimanje podataka iz poreske i katastarske evidencije
 • Upoređenje spiskova sa realnim podacima
 • Detektovanje objekata na kojima ima neslaganja
 • Terenska provera na mestima koja su detektovana kao problematična
 • Izrada spiska nelegalnih objekata i rešenja o rušenju
 • Izrada spiska nepokretnosti za koje se ne plaća porez

Test primer – Bačka Palanka

Test je izvršen na delu opštine Bačka Palanka

Ukupan broj objekata na terenu je 835

Rezultat test primera:

 • Novih objekata: 349
 • Novovih objekata, čiji gabarit prelazi preko više parcela, a koji nije evidentiran u katastru: 50
 • Promena gabarita: 9 objekata
 • Promena spratnosti: 2 objekta
 • Bez promena je: 425 objekata
 • Detektovano je 48% NOVIH u odnosu na ukupan broj objekata na terenu

12

Molimo da za više informacija pogledate brošuru o ozakonjenju objekata i kontroli naplate poreza na nekretnine.