OM Publisher

OrbitGT logo

PUBLIKOVANJE KOSIH SNIMAKA NA INTERNETU

POSTAVITE KOSE SNIMKE U KOMBINACIJI SA BILO KOJIM WEB/GIS/CAD PODACIMA

Publikujte i delite vaše kose snimke i prostorne podatke na Web-u. Koristite ih pomoću plugin-ova za ESRI, AutoCAD, Microstation, GeoMedia, MapInfo, SmallWorld, ili QGIS. Plugin je mala softverksa komponenta koja se instalira uz osnovni softverski paket i koja omogućava pristup bazi kosih snimaka i prostornih podataka preko interneta.

WebClient je uključen u Oblique Publisher softver.

Pogledajte naše demo projekte !

BILO KOJI POGLED – BILO KOJI RASPORED

PODESITE RASPORED EKRANA I PRIKAZA OSNOVNE MAPE I KOSIH SNIMAKA NA WEBKLIJENTU

Any View 04

PRIKAŽITE PODRUČJE PRIKAZA KOSIH SNIMAKA NA OSNOVNOJ MAPI

MENJAJTE OSNOVNU MAPU – DODAJTE WMS LAYER KAO PODLOGU

MOŽETE DODATI VIŠE OSNOVNIH MAPA KAO POZADINU VAŠE PUBLIKACIJE

Basemap 02

MERENJE POZICIJE, DUŽINE, VISINE ILI POVRŠINE NA KOSIM SNIMCIMA

MERITE SA I BEZ DEM-A

ORIJENTIŠITE PRIKAZ PREMA SEVERU

North Up 01

SINHRONIZUJTE PRIKAZE NA RAZLIČITIM PROZORIMA TOKOM POMERANJA MIŠA

MERENJE POZICIJE, DUŽINE, UGLA, ILI POVRŠINE NA PLANU

KORISTITE NAPREDNE TEHNIKE MERNIH ALATA I KREIRAJTE VEKTORSKE LEJERE

Measure Map 01

SINHRONIZUJTE POGLEDE: PRATITE FOKUS I ZUMIRANJE

IZABERITE OPTIMALNI KOSI SNIMAK U BILO KOM PROZORU

SNIMITE PRIKAZ NA EKRANU

Snapshot 01

ALL crs_small

Podrška za sve koordinatne sisteme

Više od 3000 koordinatnih i visinskih referentnih sistema

Podrška za sve Geografske, Geocentrične i metrične koordinate u projekciji
Podrška EPGS biblioteke
Podrška definisanja koordinatnog sistema pomoću *.prj fajlova

PUBLIKUJTE I KOPIRAJTE META PODATKE

Metadata 01

MAKSIMALNO UVEĆAJTE PRIKAZ KOSOG SNIMKA

MaximizeScreen 02

PUB logging_small

MEMORIŠITE AKTIVNOSTI KORISNIKA

PUB no limits_small

BEZ OGRANIČENJA

BEZ OGRANIČENJA VELIČINE, BROJA FAJLOVA, SNIMAKA I OBLAKA TAČAKA

KONZOLA ZA UPRAVLJANJE SISTEMOM

KORISNICI – PRIJAVLJIVANJE NA SISTEM – PODEŠAVANJE PRIKAZA – PODEŠAVANJE PODATAKA – PODEŠAVANJE POČETNIH PARAMETARA

Obliques Publisher FR-Cannes 15Izaberite način prijave na sistem; tražite lozinku; podesite bazne mape; selektujte ortofoto, ili drugu kartu; aktivirajte plugin za geokodiranje, objektni plugin, ili XY plugin; podesite početne parametre; definišite korisnike i korisničke grupe; upravljajte sa različitim publikacijama;  memorišite aktivnosti korišćenja; i publikujte da bi delili!