Izrada ortofoto planova i baze georeferenciranih vertikalnih i kosih aviosnimaka za uže područje grada Beograda

Oct 2011 – Apr 2012, Izrada ortofoto planova i baze georeferenciranih vertikalnih i kosih aviosnimaka za uže područje grada Beograda. Za potrebe realizacije projekta izvršeni su sledeći radovi: izrada plana leta, odredjivanje orijentacionih tacaka, aerofotogrametrijsko snimanje, obrada inercijalnih, GPS merenja i trajektorije linija leta, procesiranje vertikalnih i kosih RGB snimaka prikupljenih pushbroom kamerom 3-OC-1, aerotriangulacija, izrada digitalnog modela terena i ortofoto planova teritorije radilišta, izrada baze georeferenciranih vertikalnih i kosih avio snimaka visoke rezolucije. Rezolucija snimaka je 6cm, ukupna površina 160 km2