Izrada ortofoto planova i baze georeferenciranih vertikalnih i kosih aviosnimaka za gradove u Srbiji: Kraljevo, Niš, Jagodina, Kragujevac, Čačak

Okt 2011 – Nov 2012, Izrada ortofoto planova i baze georeferenciranih vertikalnih i kosih aviosnimaka za gradove u Srbiji: Kraljevo, Niš, Jagodina, Kragujevac, Čačak. Za potrebe realizacije projekta izvršeni su sledeci radovi: izrada plana leta, odredjivanje orijentacionih tačaka, aerofotogrametrijsko snimanje, obrada inercijalnih, GPS merenja i trajektorije linija leta, procesiranje vertikalnih i kosih RGB snimaka prikupljenih pushbroom kamerom 3-OC-1, aerotriangulacija, izrada digitalnog modela terena i ortofoto planova teritorije radilišta, izrada baze georeferenciranih vertikalnih i kosih avio snimaka visoke rezolucije. Rezolucija snimaka je 6cm, ukupna površina 600km2.